โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เกี่ยวกับโครงการ

คณะสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงหน้าที่ที่สำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัยไปสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในปี 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) เริ่มเปิดรับนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจำนวน 80 คน/ปี และ ในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม เปิดรับนิสิตจำนวน 80 คน/ปี  ในปี 2565