โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หลักสูตร

ปริญญาตรี
หลักสูตรวท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในการทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน นิสิตสามารถเลือกสาชาวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เน้นการศึกษาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบำบัดมลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ทั้งระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศน้ำจืด ระบบนิเวศชายฝั่งและทางทะเล การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหรรม การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการก๊าซเรือนกระจก การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวท.บ. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในการทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน นิสิตสามารถเลือกสาชาวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  • สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม เน้นการวิเคราะห์ระบบและประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ การสื่อสารความรู้เพื่อชุมชน และการทำงานเป็นทีม