หลักสูตรเทคโนโลยีเเละการจัดการสิ่งเเวดล้อม

หลักสูตร

ปริญญาตรี
หลักสูตรวท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในการทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน นิสิตสามารถเลือกสาชาวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ปริญญาโท
หลักสูตรวท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชิงหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งศึกษาและส่งเสริมความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถบูรณาการศาสตร์อื่นๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและต่อยอดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปริญญาเอก
หลักสูตรปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความรู้ความชำนาญทั้งเชิงทฤษฎีและการวิจัยขั้นสูง สามารถพัฒนางานวิจัยเชิงประยุกต์ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ