ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตร

ปริญญาตรี
หลักสูตรวท.บ. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในการทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน นิสิตสามารถเลือกสาชาวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ปริญญาโท
หลักสูตรวท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ผลิตบุคลากรที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและระดับชาติด้วยความมีจิตสาธารณและจรรยาบรรณวิชาชีพสิ่งแวดล้อม

ปริญญาเอก
หลักสูตรปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างลุ่มลึก เป็นระบบ และผสมผสานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยความมีจิตสาธารณและจรรยาบรรณวิชาชีพสิ่งแวดล้อม