รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • รองคณบดีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากร
  • รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา, เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปริญญาโท
  • M.S. (Environmental Engineering) University of Nebraska – Lincoln, Nebraska, USA
  ปริญญาเอก
  • Ph.D. (Engineering) University of Nebraska – Lincoln, Nebraska, USA
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  1. การพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดสารอุบัตใหม่
  2. เทคโนโลยีการบำบัดด้วยวิธีออกซิเดชั่นทางเคมีและออกซิเดชั่นขั้นสูง
  3. การบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำและน้ำใต้ดินโดยใช้วิธีการทางเคมีและชีวภาพ
  4. การเคลื่อนตัวของสารมลพิษใต้ดิน


 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 413 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมล

  chanat.c@ku.ac.th;
  eccnc@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 414

  ไลน์ ID

  chanatunl

  ไฟล์ประวัติแนบ

 • งานวิจัย

  1. BSc projects’ supervision ดาวน์โหลด
  2. Grants and awards ดาวน์โหลด
  3. Publications ดาวน์โหลด