ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

  อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (เคมีการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาเอก
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • เสียงและสั่นสะเทือน
  • ลุ่มน้ำ

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมล

  kittichai.d@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 307

  ไฟล์ประวัติแนบ