นายพิทักษ์ พุ่มไสว
ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
  การศึกษา
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

 • ติดต่อ

  อีเมล

  ecptp@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-2946 ต่อ 011
  เบอร์ภายใน 642011